... آرمان چیست؟

 ...  پیدا کردن خانه و همسر و شغل؛ این، همه ى آرزوهاى یک جوان نیست. البته اینها نیازهاى یک جوان است و دوست دارد تأمین شود؛ اما فراتر از این، آرزوهاى بزرگترى هم به طور طبیعى در جوان ما وجود دارد؛

*بخشى مربوط به طبیعت جوانى است - که آرمانگرایى در آن وجود دارد - 

*بخشى مربوط به آرزوهایى است که نظام جمهورى اسلامى براى ملت و آینده ى ما ترسیم کرده؛ 

*برخى شاید بر اثر پیشرفت هایى است که تاکنون با تجربه به دست آمده؛ برخى هم بر اثر ناکامى هایى است که وجود دارد. جوان ما وقتى تبعیض را در جامعه مى بیند، آرزوى عدالت اجتماعى در دل او شعله مى کشد. جوان ما وقتى فساد را در بخشى از دستگاه هاى مجموعه ى نظام مشاهده مى کند، میل به مبارزه ى با فساد و آرمانِ ریشه کنى فساد در درون او شکل مى گیرد و او را به حرکت وادار مى کند. به این دلایل، کمال جویى و آرمان خواهى در جوانان ایران اسلامى ما وجود دارد.

جوان چه مى خواهد؟ جوان ما مایل است

در کشورى که خانه ى اوست، فقر و عقب افتادگى و بدبختى نباشد؛ امنیت و عزت و افتخار وجود داشته باشد؛

صفا و محبت و روشن بینى بر فضاى زندگى حاکم باشد؛

میدان کار و تلاش و پیشرفت در برابر او باز باشد؛

احساس پوچى نکند؛ هدف روحى و معنوى و والایى که در دل هر انسانى هست، بتواند آن را اشباع کند.

این یک ترسیم کلى از آرمان هایى است که قاعدتاً یک جوان ایرانى دارد.

این چیزهایى که عرض کردم، مجموعاً در اصطلاح قرآنى حیات طیبه است؛

«فلنحیینّه حیاة طیّبه». حیات طیبه یعنى زندگى در رویه ى مادى و نیازهاى جسمانى و همچنین در لایه ى نیازهاى معنوى - چه علمى، چه عملى، چه روحى - پاسخگو باشد.

دیدار دانشجویان کرمان 19 اردیبهشت 1384