ریئس جمهور هر دوره ای باید امتیازات کسبی و ممکن الحصول رییس جمهور قبلی را داشته باشد ،‌

ضعفهای او را نداشته باشد .

ما متأسفانه در برخى از اوقات گذشته، مى‏دیدیم که بعضى از کسانى که مرتبط با مسئولین بودند یا حتى خودشان مسئول یک بخشى بودند، کأنّه از گفتمان‏ انقلاب‏ در مقابل دیگران شرمنده‏اند و خجالت مى‏کشند که حقایق انقلاب را بر زبان جارى کنند یا آن‏ها را پیگیرى کنند یا به آن‏ها اهمیت بدهند! این براى یک جامعه خیلى بلاى بزرگى است؛ این را شما ندارید.

... خصوصیت و امتیاز دوم که در این دولت هست، شعار و گفتمان کلى این دولت است که منطبق بر شعار و گفتمان امام و منطبق بر شعارها و گفتمانهاى انقلاب است؛ این خیلى چیز باارزشى است. 

بیانات دیدار رئیس‏جمهورى و اعضاى هیئت دولت ‏1387