این...که کسانى دنیا را اصل بدانند و آخرت فراموش کنند؛ یعنى همه‏ى تلاش جامعه و برنامه‏ریزان و سیاست‏گذاران و حکومت، براى این باشد که زندگى مردم را از لحاظ دنیائى آباد کنند:

مردم پول داشته باشند، ثروت داشته باشند، راحت باشند، مشکل مسکن نداشته باشند، مشکل ازدواج نداشته باشند، مشکل بیکارى نداشته باشند؛

فقط همین! اما از لحاظ معنوى در چه وضعى باشند، مطلقاً مورد توجه قرار نگیرد. این یک انحراف است.

 رهبر معظم انقلاب