فرزندان عزیزم!

دیگر این شمایید که باید هر چه بیشتر کوشش کنید تا نهال آزادى و استقلال کشور را آبیارى کنید.

فرداى شما فرداى دشوارى است که ...

اگر مجهز به علم و تقوا و شعور انقلابى- اسلامى شدید، پیروزى‏تان حتمى است،

و اگر خداى نکرده در این مرحله کوتاهى کنید مسئولیت آن به عهده خود شماست.

هر گز اجازه ندهید که عده‏اى معدود، چون گذشته تلخ روزهاى استبداد، بر شما حکومت کنند...

 

پیام رادیویی ،‌تلویزیونی امام خمینی در بازگشایی مدارس 30 بهمن 57