به قول یکی از دوستان افسریانی : 

 

حضرت آقا ! 

ما با آمریکا قهر نیستیم ...

دشمنیم !