امام خمینی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما تا آخر عمر، علیه دولت امریکا مبارزه می‌کنیم، و تا آن را به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه نکنیم، و به تمام مبارزان راه آزادی کمک نکنیم تا آنها را شکست دهند و خود مردم ایران سرنوشت خویش را به دست گیرند، از پای نمی‌نشینیم.

۲۰ اسفند ۱۳۵۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان عزیزم! بدانید که خطر قدرتهای کمونیستی از امریکا کمتر نیست؛

و خطر امریکا به حدی است که اگر کوچکترین غفلتی کنید نابود می‌شوید. 

اول فروردین 1359