اکنون که من حاضرم، بعض نسبتهای بی‌واقعیت به من داده می‌شود

و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛

لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست،

مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛

یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.

صحیفه امام خمینی جلد ۲۱ - صفحه ۴۵۲