یادمان نمی رود 50 سال پیش ازما حق توحش میگرفتند و امروز هم وندی شرمن میگوید نیرنگ جز دی ان ای ماست ...

یادمان نمی رود بر سر در نفت ابادان نوشتند : "ورود ســــگ و ایرانــــی ممنــــــوع"