"مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال هم در تاریخ ماند" ... هر چند هفته نامه 9 دی را تعطیل کنند ! 

با این تدبیر ها منزوی نمی شویم ...

یک مسئله هم مسئله‌ی فرهنگ است؛ ... بنده هم نگرانم... مسئله‌ی مهمی است. 

 با مسائل فرهنگی شوخی نمیشود کرد، بی‌ملاحظگی نمیشود کرد؛

این جوانها را باید حفظ کرد، باید از اینها قدردانی کرد، امروز هم بحمدالله کم نیستند و زیادند. 

[نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛

که البته منزوی هم نمیشوند؛

آن جوانهای مؤمنِ پرانگیزه، با این حرفها منزوی نمیشوند اینها؛ لکن خب، ما باید قدر اینها را بدانیم.