متأسفانه هنوز برای بسیاری از ملتهای اسلامی مرز بین «اسلام امریکایی» و «اسلام ناب محمدی» ...کاملاً مشخص نشده است. و روشن ساختن این حقیقت ... از واجبات سیاسی بسیار مهمی است، که اگر این کار توسط حوزه‌های علمیه صورت پذیرفته بود ...

 ۱۳۶۷/۰۶/۱۴
روح الله الموسوی الخمینی