اگر شما هم از فلسفه خمس سوال دارید ، این فیلم را ببینید ...