حقیقتـــــــــــ هایی دربــــــــــاره پروتکــــــــــــل الحاقــــــــــــــــــی بدانیــــــد...(جزییات)

دکتر حسن روحانی گفته بود : که اسرار کشور به بهانه اجرای پروتکل الحاقی افشا نخواهد شد.

وی افزود: پروتکل الحاقی در سال 2003 توسط 80 کشور اجرا می‌شد و تعداد این کشورها در این سال‌ها از 80 به 124 کشور رسیده که این نشان می‌دهد که پروتکل الحاقی چیز بدی نیست که کشورها مرتب به آن اضافه می‌شوند و آن را امضا می‌کنند.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: این گونه تعهدات بین‌المللی همواره تعهدات دوطرفه است. هر چه در این 124 کشور اجرا می‌شود در ایران هم اجرا خواهد شد. در پروتکل الحاقی چیزی به نام بازرسی وجود ندارد.