دوره فشرده آموزش دیپلماسی

شرایط پذیرش :

حداقل سابقه

مسولین رده بالای نظام 

یا عضویت در هیات دولت 

استاد : امام سید علی خامنه ای