سخنان حماسی استاد پناهیان در ظهور عاشورا در جواب توهین حجاریان (بشنوید...)