نظر شما در مورد وظیفه حکومت چیست ؟ 

آیا باید مردم را به بهشت راهنمایی کند ؟

یا باید آزاد بگذارد ؟ شاید مردم جهنم را دوست دارند ؟ 

دولت کدام مسیر را طی می کند ؟