مقصود دشمن چگونه حاصل میشود؟

مقصود دشمن با این حاصل میشود که انتخابات 

اولاً سرد برگزار شود؛ مردم بى‌رغبت باشند، عده‌ى کمى شرکت کنند، یک عده‌اى بگویند: آقا چرا شرکت کنیم؟ فایده‌اش چیست؟ ما نمیخواهیم بیائیم.

اینها دشمن را خوشحال میکند. 

.................................................................................

ثانیاً نتیجه‌اى که از صندوقها بیرون مى‌آید، نتیجه‌اى باشد که دولت را، به تبع دولت، ملت را به سمت وابستگى بیشتر، به سمت تبعیت بیشتر، به سمت قرار گرفتن در سیاستهاى دشمنان قرار دهد؛ دشمن این را میخواهد.

................................................................................

امام خامنه ای  ۱۳۹۲/۰۲/۱۶