د,ه بود آن ،نه دل که اندر وی
گاو و خر بینی و ضیاع و عقار
...دلی که به دنبال تجملات و زخارف دنیاست،دیگر دل نیست¤¤¤نامیرا¤¤¤