دنیا بداند هر یک از افرادى که در عرصه ریاست جمهورى وارد شده‌اند

اگر کمترین نشانه نرمشى را در مقابل آمریکا،

دخالتهاى غربى و تجاوزهاى فرهنگى و سیاسى بیگانگان از خود نشان دهند،

ملت به چنین کسى قطعا رأى نخواهند داد.

مردم به کسى رأى مى‌دهند که بدانند در مقابل آمریکا و افزون‌طلبى دولتهاى متجاوز وتوقع و خود کامه و تهاجم فرهنگ بیگانه خواهد ایستاد و مردم این مواضع را از هر کس که بیشتر ملاحظه کنند، گرایش بیشترى به او پیدا خواهند کرد.

رهبر انقلاب اسلامی ۱۳۷۶/۰۲/۱۷