ما چه صحبتی با شما بکنیم؟ صحبت با شما کی‌ بکند؟

جواب این زنهایی که بچه‌هاشان را از دست دادند، پدرهایی که جوانهاشان را از دست دادند، آنهایی که در این طول زمان از امریکا ضربه خوردند، ممالکی که ضربه خوردند این قدر، ما جواب اینها را چه بدهیم؟
ما
جواب این مملکتهای کثیری که با امر امریکا، با توطئه امریکا، آنها را به نابودی کشیدند، وجداناً جواب آنها را چه بدهیم؟

بنشینیم با کی‌ صحبت کنیم؟ رد کردم این را که نه.

نه ما یک همچو حقی داریم،

نه دیگران یک همچو حقی دارند!

صحیفه امام خمینی » جلد ۱۱ » صفحه ۱۲

تماس اوباما و روحانی