آه یاران ! 

اگر در این دنیای وارونه , رسم مردانگی این است که سر بریده مردان را در تشت طلا نهند و به روسپیان هدیه دهند ...

بگذار این چنین باشد .

این دنیا و این سرِ ما ! 

سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی