علی علیه السّلام می فرماید:

«مَن کَثُر فِکرهُ فِی المَعاصی دَعَته اِلَیها؛

کسی که بسیار درباره گناه فکر کند او را به گناه سوق می دهد.»