رهبر انقلاب در سال 1384 در جمع خبرگان رهبری برخورداری از انرژی هسته‌ای را براساس معاهده «ان پی تی» حق همه کشورها دانستند

و با اشاره به گفته‌های برخی دولتهای غربی مبنی بر به رسمیت شناختن حق استفاده ایران از انرژی هسته‌ای افزودند:

به رسمیت شناختن این حق مسلم و قانونی،‌امتیازی ظاهری، پوچ و بی‌معناست چرا که این حق در معاهدات جهانی به رسمیت شناخته شده استو برای استفاده از آن نیازی به اروپاییها برای به رسمیت شناختن آن نداریم.

 1384/12/18