غربی‌ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند...

از طرف دیگر خزانه خالی است...

بعضی از شهرها به اندازه سه روز گندم داشته است...

نتیجه این حرف ها چیست : 

خوب! حالا خزانه که خالیست گندم هم که نداریم،

توان مقاومت در برابر آمریکا هم که نیست؛ 

این یعنی آمریکا بیاید از ما سواری بگیرد؟