یکی گفته بود : 

اگر حواسمان جمع نباشد هم زندگی مردم متوقف می‌شود و هم سانتریفیوژها !

چرخ هسته ای