ببینید؛ موسیقى‌اى که انسان را به بیکارگى و ابتذال و بى‌حالى و واخوردگى از واقعیتهاى زندگى و امثال اینها بکشاند، موسیقىِ حلال نیست؛ موسیقىِ حرام است. موسیقى چنانچه انسان را از معنویت، از خدا و از ذکر غافل کند، حرام است.

رهبر انقلاب

 ۱۳۷۷/۱۱/۱۳