نهضت سواد آموزی (بر اساس الفبای جدید )کلاس فوق العاده تشکیل می دهد ...

بی سواد