حسین قدیانی خوب گفته بود ...

خدایا ... 

قول حضور از ما، قول ظهور با تو...

از این تقسیم کار...

دند شیطان نرم، چشم کدخدا کور !

آرمان انقلاب