اراده باید بر عادت خوب هم غالب باشد چون کار خوب , اگر کسی برآن عادت پیدا کرد خوب نیست ! 

مثلا ما باید نماز بخوانیم اما نباید نماز خواندن ما شکل عادت داشته باشد .

از کجا بفهمیم که نماز خواندن ما عادت است یا نه ؟ 

باید ببینیم آیا همه دستورات خدا را مثل نماز خواندن انجام می دهیم ؟ 

اگر این طور است , معلوم می شود که کار ما به خاطر امر خداست .

اما اگر ربا را می خوریم , نماز را هم با نافله هایش می خوانیم , اگر خیانت به امانت مردم می کنیم ولی زیارت عاشورایمان هم ترک نمی شود , می فهمیم که اینها عبادت نیست , روی عادت است . 

اسلام و نیاز های زمان ج 1 

شهید مطهری