بنده هم نگرانم ...

نگرانی رهبر

امیدوارم که مسئولین فرهنگى توجّه داشته باشند که چه میکنند.

با مسائل فرهنگى شوخى نمیشود کرد، بى‌ملاحظگى نمیشود کرد؛

اگر چنانچه یک رخنه‌ى فرهنگى به‌وجود آمد، مثل رخنه‌‌وجود آمد،

مثل رخنه‌هاى اقتصادى نیست که بشود [آن را] جمع کرد،

پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه‌ى نقدى داد؛ این‌جورى نیست،

به این آسانى دیگر قابل ترمیم نخواهد بود ...

امام خامنه ای در دیدار مجلس خبرگان 

15 اسفند 92