معنای این حدیث : حب الوطن من الایمان ؟ (میهن دوستی از ایمان است)

"وطن انسان جایی است که از آنجا آمده و به آنجا می رود . 

پس جای دیگر وطن او به حساب نمی آید .

از این رو پیامبران فرموده اند : شما فرزندان آخرت هستید و به حضور خدا خواهید رفت ! "

معاد در قران      

آیت الله جوادی آملی