نظر رهبری در مورد هولوکاست ...

آقای ظریف چرا ؟ 

آیا واقعا باید ...