آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم.

آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ‎نشینی بیرون برود و به کاخ‎نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‎شود. 

امام روح الله