باید یکی بیاید انتقاد کند که سیاست را بشناسد و حقوق را بشناسد. اشکالی ندارد بیاید نقد کند و این حق همه است.

سخنان حسن روحانی  

14/2/1393

البته خوب است نوع حقوق دان هم مشخص شود ...

حقوقدان اسلامی ما می‎خواهیم، و این حقوقدانها، اسلام را نمی‎دانند یعنی چه! ...

 اینها حرف امام است ...