اگر کسی جهان‌بینی الحادی داشت دانش دینی و دانش اسلامی برای او افسانه است.

آیت الله جوادی آملی