حسن روحانی 15 اردیبهشت 93

"چطور دانشجوی ما در یک دانشگاه مهم و بنام دوران علمی و تحصیلی‌اش حتی در رشته علوم‌انسانی می‌گذراند، اما دیده می‌شود که اطلاعاتش کامل نیست بعد می‌گویند که اینها باید اسلامی شوند. کجایش اسلامی شود. پایه‌ها و مبانی علم اسلام، مسیحی و یهودی ندارد. پایه‌های علم جهانی است و جغرافیا نمی‌شناسند که بخشی از این پایه‌ها نیز متد هستند که این متد نیز جهانی است. "

آیا واقعیت آین است ؟ 

آیت الله جوادی آملی :

ما اگر خواستم بدانیم علم دینی داریم یا نداریم باید  با آن بصورت یک مسأله برخورد کنیم. پاسخ این مسأله را باید از کدام علم بپرسیم؟ چه کسی پاسخ این مسأله را می داند؟ آیا علم دینی داریم؟ یک محقق زمانی می تواند حرف علمی بزند که صورت مسأله را خوب بفهمد. اگر محقق صورت مسأله را خوب فهمید، مانند ریاضی دان و فیلسوف از چند راه می تواند مسأله را حل کند، این یعنی مسأله را خوب فهمیده است. برای هر محققی، تشخیص صورت مسأله در اولویت اول است.
این مسأله را که آیا علم دینی داریم یا نه، باید از کدام علم بپرسیم؟ پاسخ آن است که این صورت مسأله را باید به علم فلسفه سپرد. البته فلسفه اگر خود سکولار باشد، اگر فلسفه خود به بیراهه رفت، اولین آفت گرفتار خودش می شود و سایر علوم را الحادی می کند، اما اگر فلسفه کجراهه نرفت و پذیرفت که خدا هست، دین هست، به تمام علوم جهان، خدمت می کند و همه علوم عالم را دینی می کند.