مخاطب این صحبت های آقا کیست ؟ 

رهبر انقلاب (۱۳۹۳/۰۲/۲۳): 

" گاهى شنیده میشود کسانى در گوشه‌وکنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند اینها میشود، میگویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را به بهشت برسانیم؟

خب بله؛ بله، همین است.

فرق حاکم اسلامى با حکّام دیگر در همین است:

حاکم اسلامى میخواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقى و اُخروى و عقبائى برسند؛

[لذا] راه‌ها را باید هموار کند. اینجا بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن است.

فطرت انسانها متمایل به سعادت است، ما باید راه را باز کنیم؛ ما باید کار را تسهیل کنیم براى مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛

این وظیفه‌ى ما است،

این کارى است که امیرالمؤمنین بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظیفه میکند که مردم را به بهشت برساند."

حسن روحانی  در شیراز

دولت تدبیر و امید معتقد نیست که مردم را باید به زور به بهشت هدایت کرد

دولت تدبیر و امید معتقد نیست که مردم را باید به زور به بهشت هدایت کرد