حسن روحانی امروز 28 اردیبهشت 93

با طرح این سوال که پیشرفت در دنیا چگونه حاصل می شود، گفت: بسیاری از اصول رشد، توسعه و پیشرفت ثابت هستند و همان راهی که ژاپن پیشرفت کرده در همان راه آلمان و کره جنوبی یا آن کشور آمریکایی و اروپایی پیشرفت کرده است.

وی افزود: ممکن است در کنار این موارد، اعتقادات دینی هم کمک کند، دین انسان را به همان علم، نظم، فرهنگ، کار و تلاش توصیه می کند.

وی تاکید کرد: برای این که کشوری پیشرفته شویم باید از اصول ثابت برای دست یافتن به توسعه استفاده کنیم ...

حالا خودتان مقایسه بفرمایید : 

پیشرفت حقیقی از منظر رهبر انقلاب :

1392

 مراد ما از پیشرفت، پیشرفت با الگوی غربی نیست ...

ما پیشرفت را به شکلی که غرب دنبال کرد و پیش رفت، نمیخواهیم ... 

پیشرفت غربی هیچ جاذبه ای برای انسان آگاهِ امروز ندارد...

1391 

 پیشرفت در منطق اسلام، متفاوت است با پیشرفت در منطق تمدن مادی غرب.

 1388

 پیشرفت در کشور ما - با شرائط تاریخی ما، با شرائط جغرافیائی ما، با اوضاع سرزمینی ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با میراث ما - الگوی ویژه‏ی خود را دارد؛ باید جستجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم.

آن الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند؛

نسخه‏های دیگر به درد ما نمیخورد؛ چه نسخه‏ی پیشرفت آمریکائی، چه نسخه‏ی پیشرفت اروپائی از نوع اروپای غربی،چه نسخه‏ی پیشرفت اروپائی از نوع اروپای شمالی - کشورهای اسکاندیناوی، که آنها یک نوع دیگری هستند -هیچ کدام از اینها، برای پیشرفت کشور ما نمیتواند مدل مطلوب باشد.

 ما باید دنبال مدل بومی خودمان بگردیم. 

1387

نباید از نقاط اشتراک غفلت کنیم؛

نقاط اشتراکی هم وجود دارد که اینها در توسعه‏ی کشورهای توسعه یافته‏ی غربی کاملاً وجود داشته؛ روح خطرپذیری - که انصافاً جزو خلقیات و خصال خوب اروپائی‏هاست - روح ابتکار، اقدام و انضباط، چیزهای بسیار لازمی است؛

در هر جامعه‏ای که اینها نباشد، پیشرفت حاصل نخواهد شد.

1386 

باید برای شکستن این طلسم فکر کنیم؛ کدام طلسم؟

این طلسم که کسی تصور کند که پیشرفت کشور باید لزوماً با الگوهای غربی انجام بگیرد.

این وضعیت کاملاً خطرناکی برای کشور است.

" بنده به طور قاطع این را میگویم: الگوی پیشرفت غربی، یک الگوی ناموفق است. "

آنچه که موجب میشود ما الگوی غربی را برای پیشرفت جامعه‌ی خودمان ناکافی بدانیم، در درجه‌ی اول این است که نگاه جامعه‌ی غربی و فلسفه‌های غربی به انسان با نگاه اسلام به انسان، بکلی متفاوت است.