هر جا میگوییم فرهنگ، مقصود ما از فرهنگ،

یعنى فرهنگ انقلابى، فرهنگ اسلامى،

یعنى ایجاد حرکت فرهنگى بر مبناى اسلام و بر مبناى ارزشهاى اسلامى ... 

پیشرفت فرهنگ و تکیه‌ى روى فرهنگ به معناى فرهنگ انقلابى است، فرهنگ اسلامى است، فرهنگ دینى است، تقویت ارزشهاى انقلابى و اسلامى است؛

این مراد ما است ...

امام خامنه ای دیروز ...