... پیغمبرها می‏بینند که مردم غرق دارند می‏شوند؛ غرق در آتش می‏شوند. آنها می‏بینند آن ظلمتهایی که به ماها احاطه کرده است، و آن چیزهایی که ما را دارد می‏کشد طرف چاه ویل؛ جهنم. آمده‏اند که ماها را نجات بدهند.

با موعظه نجات بدهند.

با زور نجات بدهند.

پیغمبر اکرم ـ در یک جایی نقل است که ـ دیدند که یک عده‏ای را اسیر کرده‏اند و دارند می‏آورند. ـ اینطور هست که ـ فرمود من باید با غل و زنجیر اینها را به بهشت ببرم. پیغمبرها آمدند که مردم را هدایت کنند.

امام خمینی دیماه 1358