آرمان انقلاب

اگر ما تسلیم امریکا و ابرقدرتها می‏شدیم، ممکن بود امنیت و رفاه ظاهری درست می‏شد و قبرستانهای ما پر از شهدای عزیز ما نمی‏گردید، ولی مسلماً استقلال و آزادی و شرافتمان از بین می‏رفت.

آیا ما می‏توانیم نوکر و اسیر امریکا و دولتهای کافر شویم تا بعضی چیزها ارزان شود و شهید و مجروح ندهیم؟!

هرگز، ملت زیر بار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد. ملت ایران در مقابل امریکا می‏ایستد و به امید خداوند پیروز است.

خداوند آن قدر تأکید کرده است که ما با آنها موالات نداشته باشیم، آن وقت برای ارزانی اجناس، ما خودمان را بفروشیم؟! 
امام خمینی (ره)