رییس جمهور :

در عصر ما راهی جز اقناع وجود ندارد، ما باید نسل جوان را اقناع کنیم، 

ولی ما دیوار و فیلتر را یاد گرفته‌ایم و فکر می‌کنیم با این دو مشکلات حل می‌شود !