آری کربلا درس مذاکره تیر سه شعبه با گلوی طفل شیر خواره است ...