ختم کلام ! 

ساعاتی پیش در دیدار فداییان انقلاب :

ما اصلاً به اعتماد کردن امریکا هیچ احتیاجی نداریم و نمی خواهیم اعتماد او را جلب کنیم چرا که برای ما اهمیتی ندارد.