دولــــــــــتــــــ اگـــــــــــــر می توانســـــــــــــــتــ...

دربــــ دهان بعضـــــــــی ها را تختــــــه می کـــــرد...

و دربــــ صــــدا و ســــــیما را ...

و دربـــــــ نمـــــازجمعــــهـ ها را هــــم  !

و شاید دربـــــ ...

عجبـــــــ زمانیــستـــــ

حتـــــــی نمیگذارنــــــــد به آقــــــــایتـــــ "لبیـکــــــ" بگــویــــی ...

***